Inschrijvingsgeld

 Inschrijvingsgeld

 Normaal tarief
 Verminderd tarief (attest vereist) UiTPAS tarief (attest vereist)

 Tot 18 jaar

 € 89 € 65 € 17,80

 18 - 24 jaar

 € 155 niet van toepassing € 31

 Vanaf 25 jaar

 € 340 € 155 € 68

 Domein muziek

 + € 9,60 + € 5,50 + € 1,92

 Instrument/zang-initiatie

 € 270 niet van toepassing niet van toepassing

Deze tarieven bestaan uit het inschrijvingsgeld, zoals bepaald door het Ministerie van Onderwijs, en een werkingskost van € 20 (voor het normaal en verminderd tarief, € 4 voor het UiTPAS tarief). Leerlingen Muziek betalen ook een SEMU-bijdrage voor kopieën van partituren.

Het UiTPAS tarief geldt enkel voor inwoners van Asse, die inschrijven in een vestigingsplaats in Asse.

 

Welke attesten geven recht op het verminderd tarief

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn (Attest "Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs" aan te vragen via https://www.vdab.be/mijnloopbaan)
 • Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
 • Een leefloon van het OCMW ontvangen (of gelijkgesteld);
 • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen (minstens 4 punten op pijler 1);
 • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;
 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minstens 66%);
 • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
 • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
 • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
 • Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet (het vereiste attest + attest samenstelling gezin te verkrijgen via https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/#);
 • 18- tot 24-jarigen (identiteitskaart meebrengen);
 • Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31/12 van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld als:
 • Voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie (attest andere academie) - ENKEL VOOR JONGEREN

Het verminderd tarief wordt pas toegekend na ontvangst van het correcte attest. Attesten worden aanvaard t.e.m. 30 september 2021.

Welke attesten geven recht op het UiTPAS tarief

 • attest van verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds
 • attest van collectieve schuldbemiddeling
 • attest van budgetbeheer

Om van het UiTPAS tarief gebruik te maken, dient een UiTPAS aangekocht te worden aan €1 (in de academie of bij een andere partner). Het UiTPAS tarief wordt pas toegekend na ontvangst van het correcte attest. Attesten worden aanvaard t.e.m. 30 september 2021.