naar inhoud

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring leerlingen, cursisten en ouders of cursisten

Datum goedkeuring: 25 juni 2018

 

1. Identiteit

Het schoolbestuur Asse heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen, cursisten en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in de gemeentelijke basisscholen (scholengemeenschap Asse) en de Kunstenacademie August De Boeck.

 

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen, cursisten en ouders worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de leerlingenadministratie of cursistenadministratie;
 • de leerlingenbegeleiding of het cursistenvolgsysteem;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;
 • de dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG/KOOGO;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen.

 

3. Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

 

4. Rechten van leerlingen, cursisten en ouders

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Daartoe neem je contact op met de directie van de betrokken school of de dienst onderwijs van het gemeentebestuur Asse.

 

5. Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

 

6. Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

 

7. Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan OVSG/AVSG/KOOGO, het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk, het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

 

8. Contactpersoon gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een contactpersoon voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving. Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de contactpersoon gegevensbescherming.

 

Voor het gemeentebestuur Asse is dit:

Frank Desmet, Informatieveiligheidsconsulent/DPO: frank.desmet@haviland.be 0479 29 12 40

Brusselsesteenweg 617 •1731 Zellik

tel. 02 466 51 00 •www.haviland.be

 

9. Meer weten

Voor mee info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be/ en https://www.privacycommission.be/nl.

 

10. Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.